English  /  Japanese

MORIYUKI OCHIAI ARCHITECTS

- HSR Residential Building -

HYHS_17.jpg

HYHS_1.jpg
HYHS_2.jpg
HYHS_3.jpg
HYHS_4.jpg
HYHS_5.jpg
HYHS_6.jpg
HYHS_7.jpg
HYHS_8.jpg
HYHS_9.jpg


HYHS_11.jpg
HYHS_12.jpg
HYHS_13.jpg
HYHS_14.jpg
HYHS_15.jpg
HYHS_16.jpg

HYHS_18.jpg
HYHS_19.jpg
HYHS_20.jpg
HYHS_21.jpg
HYHS_22.jpg
HYHS_23.jpg


Award / Publication

English  /  Japanese
moriyuki ochiai facebook page

MORIYUKI OCHIAI ARCHITECTS

English  /  Japanese