English  /  Japanese

MORIYUKI OCHIAI ARCHITECTS

- HSR Residential Building -

HYHS_27.jpg

HYHS_1.jpg
HYHS_2.jpg
HYHS_3.jpg
HYHS_4.jpg
HYHS_9.jpg

HYHS_5.jpg
HYHS_6.jpg
HYHS_7.jpg
HYHS_8.jpg
HYHS_34.jpg

HYHS_15.jpg
HYHS_16.jpg

HYHS_21.jpg
HYHS_22.jpg
HYHS_23.jpg
HYHS_24.jpg
HYHS_25.jpg
HYHS_26.jpg

HYHS_28.jpg
HYHS_32.jpg

HYHS_29.jpg
HYHS_30.jpg
HYHS_31.jpg
HYHS_35.jpg

HYHS_33.jpg


Award / Publication

English  /  Japanese
moriyuki ochiai facebook page

MORIYUKI OCHIAI ARCHITECTS

English  /  Japanese